Integritetspolicy

Tack för att du visar intresse för vårt företag. Att skydda din integritet är väldigt viktigt för oss. Du kan i princip alltid besöka vår webbplats utan att behöva lämna någon personlig information. Om du däremot önskar använda dig av vissa tjänster från oss via vår hemsida kan det emellertid hända att vi behöver ha tillgång till dina personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon rättslig grund för en sådan behandling, brukar vi generellt alltid inhämta den registrerades samtycke.

Behandlingen av personuppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till den registrerade, sker alltid i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen och i enlighet med de bestämmelser om dataskydd som gäller för de länder där Kardex Holding AG har verksamhet. Med hjälp av denna integritetspolicy vill vi informera allmänheten om vilken typ av personuppgifter som vi samlar in, hur vi samlar in uppgifterna, i vilken omfattning vi gör det samt syftet med insamlandet. Vidare informeras den registrerade om sina rättigheter enligt denna sekretesspolicy.

För att garantera att de personuppgifter som behandlas via denna webbplats har ett så fullständigt skydd som möjligt har Kardex Holding AG i egenskap av personuppgiftsansvarig genomfört en rad olika tekniska och organisatoriska åtgärder. Ändå kan internet-baserade dataöverföringar i princip uppvisa säkerhetsluckor, vilket innebär att ett absolut skydd inte kan garanteras. Av den anledningen har den som berörs av att vi samlar in information om honom eller henne alltid möjlighet att lämna sina personuppgifter till oss på andra sätt, till exempel via telefon.

1. Definitioner

Kardex Holding AG:s integritetspolicy bygger på den terminologi som användes av EU:s lagstiftande institutioner i samband med antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår integritetspolicy ska vara lätt att läsa och lätt att förstå för såväl allmänheten som våra kunder och affärspartner. Här nedan försöker vi därför förklara närmare de begrepp som används.

I den här integritetspolicyn använder vi oss bland annat av följande begrepp:

a) Personuppgifter

Med personuppgifter avses all slags information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "den registrerade") . En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt med hjälp av en uppgift som, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. Sådana uppgifter kan vara ett namn, ett personnummer, lokaliseringsuppgifter, en internetkod eller ett eller flera särdrag som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

b) Registrerad person

Varje identifierad eller identifierbar fysisk person, vars personuppgifter samlas in, bearbetas eller används av personuppgiftsansvarig.

c) Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter innebär varje process eller serie operationer som utförs med eller utan hjälp av automatiserade förfaranden i samband med personuppgifter. Exempel på behandling av personuppgifter är insamling, sortering, registrering, bearbetning, administration, lagring, anpassning eller modifiering, urval, framtagning, användning, offentliggörande genom vidarebefordran, spridning eller annan form av distribution, jämförelse eller länkning, begränsning, borttagning eller utplånande.

d) Begränsning av behandling

Med begränsning av behandling menas att lagrade personuppgifter markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

e) Profilering

Med profilering menas varje form av automatisk behandling av personuppgifter, där uppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

f) Pseudonymisering

Med pseudonymisering menas behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att uppgifterna inte längre kan tillskrivas en viss registrerad person utan att kompletterande uppgifter används, under förutsättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att uppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

g) Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska personen, myndighet, organ eller annan instans som, enskilt eller i samförstånd med andra, beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

h) Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträdet är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, organisation eller annan instans, som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

i) Mottagare

Mottagare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, organisation eller annan instans till vilka personuppgifter lämnas ut, oavsett om det rör sig om tredje part eller inte. Myndigheter som får ta emot personuppgifter enligt EU:s lagstiftning eller nationell rätt i samband med ett visst uppdrag betraktas emellertid inte som mottagare.

j) Tredje part

Med tredje part menas en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, organisation eller annan instans, med undantag för den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet och de personer som är behöriga under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar att behandla personuppgifterna.

k) Samtycke

Samtycke ska, av den registrerade själv, lämnas uttryckligen fritt och välgrundat och tydligt uttryckt i form av ett uttalande eller annan entydigt bekräftande handling för det enskilda fallet, genom vilket den registrerade anger att han eller hon samtycker till behandling av personuppgifterna om honom eller henne.

2. Namn och adress till personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig i den mening som avses i ÉU:s allmänna dataskyddsförordning, andra dataskyddslagar i EU:s medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd är:

Kardex Sverige AB

Fabriksgatan 7 

412 50 Göteborg

Sverige

Phone: +4631106600

E-Mail: info.remstar.se(at)kardex.com

Website: https://www.kardex-remstar.se

3. Namn och adress till dataskyddsombudet

Personuppgiftsansvariges dataskyddsombud är:

Kardex Sverige AB

Fabriksgatan 7 

412 50 Göteborg

Sverige

Phone: +4631106600

E-Mail: info.remstar.se(at)kardex.com

Website: https://www.kardex-remstar.se

Alla registrerade med frågor eller förslag angående uppgiftsskyddet kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud.

4. Kakor (cookies)

På våra webbplatser använder vi oss av kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats.

Många webbplatser och servrar använder sig av kakor. Många kakor innehåller ett så kallat kak-ID. Ett kak-ID är en unik identifikation för en kaka och består av en teckensträng som används för att webbplatser och servrar ska känna igen den dator där kakan lagras. Detta gör att webbplatser och servrar som den registrerade besöker känner igen dennes webbläsare och kan skilja den åt från andra webbläsare som innehåller andra kakor. Kakans unika id kan känna igen och identifiera en viss webbläsare.

Genom att använda sig av kakor kan Kardex Holding AG erbjuda besökarna på denna webbplats mer användarvänliga tjänster, vilket inte skulle vara möjligt utan kakor.

Med hjälp av en kaka kan vi förbättra besökarnas upplevelse av den information och de erbjudanden som finns på vår webbplats. Genom att använda kakor kan vi, som redan sagts, känna igen besökarna på vår webbplats. Syftet med denna igenkänning är att göra det lättare för dig som besökare att använda vår webbplats. Om du till exempel besöker en webbplats som använder kakor behöver du inte logga in med dina användaruppgifter varje gång du besöker webbplatsen. Dina uppgifter sparas av webbplatsen och av kakan som har sparats på din dator. Ett annat exempel är kakan för en kundvagn i nätbutiken. Nätbutiken kommer ihåg de saker som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen via en kaka.

Den registrerade kan alltid förhindra användning av kakor genom att göra vissa inställningar på sin webbläsare och på så sätt neka till inställningen av kakor. Dessutom finns det alltid möjlighet att ta bort sparade kakor via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare, men om den registrerade avaktiverar inställningen för kakor i sin webbläsaren kan det hända att det inte går att använda alla funktioner på webbsidan fullt ut.

5. Registrering av allmänna uppgifter

Kardex Holding AG:s webbplats samlar in en rad allmänna uppgifter varje gång den registrerade besöker webbplatsen eller den nås av ett automatiserat system. Dessa allmänna uppgifter sparas i serverns loggfiler. Till de uppgifter som kan registreras hör (1) de typer och versioner av webbläsare som används, (2) det operativsystem som finns på den dator som besöker webbplatsen, (3) den webbplats från vilken en dator som besöker vår hemsida kommer ifrån (så kallade hänvisningar), (4) de underwebbsidor som man kan länka till via en dator som besöker vår webbplats, (5) datum och tid för besöket på webbplatsen, (6) en IP-adress eller ett IP-nummer (engelska: Internet Protocol address), 7) internetleverantören till den dator som besöker oss och (8) andra liknande uppgifter som används vid attacker mot våra it-system.

När vi använder oss av denna allmänna information drar vi inga slutsatser om den registrerade. Istället behövs denna information (1) för att innehållet på vår hemsida ska kunna levereras korrekt, (2) för att förbättra innehållet och reklamen på hemsidan, (3) för att säkerställa att våra system och it-tekniken fortsätter att fungera på vår webbplats och 4) för att ge brottsbekämpande myndigheter den information som krävs för brottsbekämpning i händelse av en cyberattack. Kardex Holding AG utvärderar dessa anonymt insamlade uppgifter dels statistiskt och dels för att öka uppgiftsskyddet och datasäkerheten inom företaget så att vi kan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som behandlas av oss. De anonyma uppgifterna i serverns loggfiler lagras åtskilda från alla personuppgifter som lämnas av den registrerade.

6. Kontaktmöjligheter via webbplatsen

På grund av rättsliga bestämmelser innehåller vår webbplats information som möjliggör snabb elektronisk kommunikation och direktkontakt med oss, vilket också omfattar en allmän adress för så kallad elektronisk post (e-postadress). Om den registrerade kontaktar personuppgiftsansvarig via e-post eller via ett kontaktformulär, sparas de personuppgifter automatiskt som han eller hon lämnar. Personuppgifter som den registrerade frivilligt lämnar till personuppgiftsansvarig lagras för behandling eller för att vi ska kunna kontakta den registrerade. Vi lämnar inte ut dessa uppgifter till utomstående.

7. Rutinmässig borttagning och blockering av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig ska behandla och lagra personuppgifter om den registrerade endast under den period som erfordras för att uppnå syftet med lagringen eller vad som i förekommande fall krävs av EU-:s direktiv eller förordningar eller av annan lagstiftning som personuppgiftsansvarig omfattas av.

Om lagringsändamålet inte är tillämpligt eller om den lagringsperiod som föreskrivs i EU-direktiven eller i annan relevant lagstiftning upphör, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller tas bort i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

8. Den registrerades rättigheter

a) Rätt att erhålla bekräftelse

Den registrerade har enligt EU:s direktiv och lagstigning rätt att erhålla en bekräftelse av personuppgiftsansvarig på vilka personuppgifter rörande honom eller henne som behandlas. Om den registrerade vill använda sig av denna rätt till bekräftelse kan han eller hon när som helst kontakta en handläggare hos personuppgiftsansvarig.

b) Rätt till information

Var och en som berörs av behandlingen av personuppgifter har enligt EU:s lagstiftning rätt till kostnadsfri information av den personuppgiftsansvarige om de personuppgifter som finns lagrade om honom eller henne samt en kopia av uppgifterna. Enligt EU-lagstiftningen har den registrerade rätt till information om följande uppgifter:

Ändamålet med behandlingen.

De kategorier av personuppgifter som behandlas.

Mottagarna eller de kategorier av mottagare som har tagit eller ska ta del av personuppgifterna, särskilt då mottagare i tredje land eller internationella organisationer.

Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.

Att det föreligger en rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter som rör den registrerade eller begränsning av behandling eller att invända mot behandling.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

Om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade: All tillgänglig information om uppgifternas uppkomst.

Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4 i allmänna dataskyddsförordningen, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.

Dessutom har den registrerade rätt att få information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredje land eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade rätt att erhålla information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

Om den registrerade vill använda sig av denna rätt till bekräftelse kan han eller hon när som helst kontakta en handläggare hos personuppgiftsansvarig.

c) Rätt till rättelse

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att lämna ett kompletterande utlåtande.

Om den registrerade vill använda sig av denna rätt till bekräftelse kan han eller hon när som helst kontakta en handläggare hos personuppgiftsansvarig.

d) Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller och det inte krävs någon behandling av personuppgifterna:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.

Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i den allmänna dataskyddsförordningen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i den allmänna dataskyddsförordningen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i ovan nämnda förordning.

Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1. I den allmänna dataskyddsförordningen.

Om något av ovanstående skäl är tillämpliga och den registrerade vill få sina personuppgifter som lagras av Kardex Holding AG raderade, kan han eller hon när som helst kontakta en handläggare hos Kardex Holding AG i egenskap av personuppgiftsansvarig. Handläggaren hos Kardex Holding AG kommer då att se tlll att uppgifterna raderas.

Om Kardex Holding AG har offentliggjort personuppgifterna och enligt punkt 1 i den allmänna dataskyddsförordningen är skyldig att radera personuppgifterna, ska Kardex Holding AG med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta andra personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter, om behandlingen inte är nödvändig. Handläggaren hos Kardex Holding AG kommer då att vidta erforderliga åtgärder i det enskilda fallet.

e) Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har enligt EU-lagstiftningen rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.

Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i den allmänna dataskyddsförordningen i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

Om något av ovanstående skäl är tillämpliga och den registrerade vill begära en begränsning av användningen av de personuppgifter som lagras av Kardex Holding AG, kan han eller hon när som helst kontakta en handläggare hos Kardex Holding AG i egenskap av personuppgiftsansvarig. Handläggaren hos Kardex Holding AG kommer då att vidta erforderliga åtgärder i det enskilda fallet.

f) Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har enligt EU-lagstiftningen rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har lämnat till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Den registrerade har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som personuppgifterna lämnats till hindrar detta, om behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i den allmänna dataskyddsförordningen eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b i samma förordning och behandlingen sker automatiserat, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i en myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20.1 i den allmänna dataskyddsförordningen har den registrerade även rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt och om detta inte påverkar andra personers rättigheter och friheter.

För att försäkra sig om rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta en handläggare hos Kardex Holding AG.

g) Rätt att göra invändningar

Den registrerade har enligt EU-lagstiftningen rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende den registrerade som grundar sig på artikel 6.1 e eller f i den allmänna dataskyddsförordningen. Detta gäller även för profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

I händelse av en invändning kommer Kardex Holding AG inte längre att behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan påvisa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk

Om Kadex AG behandlar personuppgifterna för direkt marknadsföring, har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser honom eller henne för sådan marknadsföring, Det gäller även profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om den registrerade invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska Kardex Holding AG inte längre behandla personuppgifterna för sådana ändamål.

Dessutom ska den registrerade, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne, om personuppgifterna behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i den allmänna dataskyddsförordningen, om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

För att utöva rätten att göra invändningar kan den registrerade ta direktkontakt med en handläggare hos Kardex. När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, får den registrerade utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

Den registrerade har enligt EU-lagstiftningen rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne, såvida beslutet ( 1) inte är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, eller (2) tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller (3) grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet (1) krävs för ingående eller fullgörande av avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige eller (2) om det fattas med den registrerades uttryckliga samtycke, ska Kardex Holding AG vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa den registrerades rättigheter, friheter och rättsliga intressen, åtminstone rätten till personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige för att kunna utrycka sin åsikt och bestrida beslutet.

Om den registrerade vill använda sig av denna rätt beträffande automatiserade beslut kan han eller hon när som helst kontakta en handläggare hos personuppgiftsansvarig, dvs. Kardex Holding AG.

i) Rätt att återkalla ett samtycke om dataskydd

Den registrerade har enligt EU-lagstiftningen rätt att när som helst återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter.

Om den registrerade vill använda sig av denna rätt att återkalla ett samtycke, kan han eller hon när som helst kontakta en handläggare hos personuppgiftsansvarig, dvs. Kardex Holding AG.

9. Uppgiftsskydd i samband med anställningsansökan och anställningsrutner

Den personuppgiftsansvarige samlar in och behandlar personuppgifter från sökanden i samband med ansökningsförfarandet. Bearbetningen kan också ske elektroniskt. Detta är särskilt fallet om en sökande skickar in sina ansökningshandlingar till personuppgiftsansvarige på elektronisk väg, till exempel med e-post eller via ett webbformulär som finns tillgänglig på webbplatsen. Om den personuppgiftsansvarige sluter ett anställningsavtal med en sökande, kommer de överförda uppgifterna att lagras med hänsyn till anställningsförhållandet i enlighet med lagen. Om inget anställningsavtal ingås mellan den personuppgiftsansvarige och den sökanden, kommer ansökningshandlingarna att raderas automatiskt två månader efter det att beslutet om avslag har offentliggjorts, om inte borttagning utesluter andra berättigade intressen för den personuppgiftsansvarige. Andra berättigade intressen i den meningen, till exempel en bevisbörda i ett mål enligt tyska lagstiftningen för allmän likabehandling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG).

10. Integritetspolicy för användning av AddThis

Personuppgiftsansvarig har installerat komponenter från AddThis på denna webbplats. AddThis är en så kallad bokmärkesleverantör. Tjänsten gör det lättare att märka upp webbplatser med en knapp. När man drar markören över eller klickar på AddThis-funktionen visas en lista med bokmärken och delningstjänster. AddThis verktygsfält finns på över 15 miljoner webbplatser och ”dela”-knapparna visas enligt uppgifter från operatören över 20 miljarder gånger per år.

AddThis-tjänsten erbjuds av AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Wien, VA 22182, USA

Varje gång den registrerade går in på en sida på denna webbplats som drivs av personuppgiftsansvarig och där det finns en AddThis verktygsfält, aktiveras webbläsaren på den registrades dator automatiskt för att hämta information från webbplatsen www.addthis.com. Inom ramen för detta tekniska förfarande tar AddThis emot information om besöket och vilken sida på denna webbplats som används av den registrerades dator. Dessutom får AddThis information om IP-adressen till det datorsystem som används av den registrerade. Likaså får tjänsten kunskap om webbläsartyp, webbläsarspråk och den webbplats som är tillgänglig från vår hemsida, liksom datum och tidpunkt för besöket på webbplatse, som tilldelats av Internetleverantören. AddThis använder den här informationen för att skapa anonyma användarprofiler. De uppgifter som på detta sätt överförs till AddThis gör att både AddThis och dess anslutna medlemmar eller dotterbolag kan nå besökarna på den personuppgiftsansvariges webbplatser direkt med personligt riktad och intressebaserad reklam.

AddThis visar personligt riktad och intressebaserad reklam baserat på en kaka som fastställts av företaget. Kakan analyserar det individuella surfbeteendet på den registrerades dator och lagrar besök på webbsidor som görs från denna dator.

Den registrerade kan alltid förhindra användning av kakor genom att göra vissa inställningar på sin webbläsare och på så sätt neka till inställningen av kakor permanent. En sådan inställning i den registrerades webbläsare skulle också hindra AddThis från att spara en kaka på den registrerades dator. Dessutom finns det alltid möjlighet att ta bort sparade kakor från AddThis via en webbläsare eller andra program.

Den registrerade har också möjlighet att permanent invända mot behandling av personuppgifter via AddThis. I detta fall måste den registrerade klicka på opt-out-knappen I länken www.addthis.com/privacy/opt -out, som då installerar en opt-out-kaka. Opt-out-kakan som installerats genom den registrerades invändning placeras på den dator som används av den registrerade. Om kakorna på den registrerades dator raderas efter invändning, måste den registrerade klicka på länken igen och ange en ny opt-out-kaka.

Genom att välja opt-out-kakan är det dock möjligt att den personuppgiftsansvariges webbplats inte längre är fullt användbar för den registrerade.

AddThis gällande integritetspolicy finns på http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

11. På denna webbplats används Google Analytics (med anonymiseringsfunktion).

Personuppgiftsansvarig har integrerat komponenter från Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Med webbanalys menas insamling, registrering och analys av data om besökarnas beteende på webbplatsen. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter om från vilken webbplats den registrerade har besökt en annan webbplats (så kallade hänvisningar), vilka undermenyer som besöks eller hur ofta webbplatsen besöks och hur länge besökaren stannar kvar på webbplatsen. En webbanalys används huvudsakligen för att optimera en webbplats och göra en kostnads-nyttoanalys av webbaserad reklam.

Google-Analytics-tjänsten erbjuds av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA

Den personuppgiftsansvarige använder tillägget "_gat._anonymizeIp" för webbanalys via Google Analytics. Med hjälp av detta tillägg kommer IP-adressen för den registrerades internetanslutning att förkortas och anonymiseras av Google om besökaren på vår webbplats kommer från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan stat som är part i EES-avtalet

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera besökarnas flöden på vår webbplats. Bland annat använder sig Google av uppgifter som erhållits för att utvärdera hur vår webbplats används och för att sammanställa webbaserade rapporter som visar aktiviteterna på våra webbplatser och tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats.

Google Analytics sparar en kaka på den registrerades dastor. Vad en ”kaka” är har redan beskrivits ovan. Genom att använda denna kaka kan Google analysera hur vår webbplats används. Varje gång den registrerade går in på en sida på denna webbplats som drivs av personuppgiftsansvarig och där det finns ett Google-Analytics-verktyg, aktiveras webbläsaren på den registrerades dator automatiskt för att skicka information till Google för webbanalys. I samband med detta får Google tillgång till personuppgifter, t.ex. den registrerades IP-adress, som Google bland annat använder sig av för att räkna antalet besök och spåra varifrån besöken kommer samt möjliggöra provisionsredovisningar.

Kakan sparar personligt identifierbar information, till exempel besökstid, varifrån besöken kommer samt antalet besök som den registrerade har gjort på vår hemsida. Varje gång du besöker vår webbplats överförs dina personuppgifter, inklusive din IP-adress till en server hos Google i USA, där informationen lagras och analyseras. Google kan komma att överföra sådana personuppgifter som samlats in genom denna tekniska process till tredje part.

Den registrerade kan alltid förhindra användning av kakor genom att göra vissa inställningar på sin webbläsare och på så sätt permanent neka till inställningen av kakor. En sådan inställning i den registrerades webbläsare skulle också hindra Google från att spara en kaka på den registrerades dator. Dessutom finns det alltid möjlighet att ta bort sparade kakor från Google Analytics via webbläsaren eller med hjälp av andra program.

Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot och förhindra att data som genereras av Google Analytics för att möjliggöra analys av hur denna webbplats används registreras och bearbetas av Google. Den registrerade måste då ladda ner och installera ett tillägg till sin webbläsare (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Genom webbläsartillägget får Google Analytics information via JavaScript om att ingen information om webbplatsbesök får överföras till Google Analytics. När du installerar tillägget till webbläsaren betraktar Google detta som en invändning. Om den registrerades datasystem och programvara vid ett senare tillfälle raderas, formateras eller installeras om, måste den registrerade installera webbläsartillägget igen för att kunna avaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller avaktiveras av den registrerade eller någon annan person inom dennes kontrollområde, kan man installera om eller aktivera webbläsartillägget igen.

För mer information och Googles sekretesspolicy, se https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/ och http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics förklaras mer detaljerat på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Integritetspolicy vid användning av Google Remarketing

Personuppgiftsansvarig har installerat tjänster från Google Remarketing på denna webbplats. Google Remarketing är en funktion i Google AdWords som gör att ett företag kan visa riktade annonser för användare som tidigare besökt företagets hemsida. Genom att installera Googles funktion remarketing kan ett företag skapa riktad reklam och visa annonser för användare som redan visat intresse för vissa tjänster eller produkter.

Google-Remarketing-tjänsten erbjuds av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA

Syftet med Google Remarketing är att visa intressebaserad reklam. Med Google Remarketing kan vi visa annonser via Googles nätverk eller visa dem på andra webbplatser som är skräddarsydda för användarnas individuella behov och intressen.

Google Remarketing sparar en kaka på den registrerades dator. Vad en ”kaka” är har redan beskrivits ovan. Genom att kakan sparas på den registrerades dator kommer Google att känna igen besökaren från vår webbplats när han eller hon sedan besöker andra webbplatser som också är medlemmar i Googles annonsnätverk. Varje gång du besöker en webbplats där Google Remarketing-tjänsten finns kommer din webbläsare automatiskt att identifieras av Google. I samband med denna tekniska process får Google kunskap om personuppgifter, t.ex. användarens IP-adress eller surfbeteende. Denna information använder sig Google sedan av bland annat för att visa relevanta annonser.

Kakan används för att lagra personrelaterade uppgifter, till exempel vilka webbplatser som den registrerade har besökt. Varje gång du besöker vår webbplats överförs dina personuppgifter, inklusive din IP-adress till en server hos Google i USA, där informationen lagras och analyseras. Google kan komma att överföra sådana personuppgifter som samlats in genom denna tekniska process till tredje part.

Den registrerade kan alltid förhindra användning av kakor genom att göra vissa inställningar på sin webbläsare och på så sätt permanent neka till inställningen av kakor. En sådan inställning i den registrerades webbläsare skulle också hindra Google från att spara en kaka på den registrerades dator. Dessutom finns det alltid möjlighet att ta bort sparade kakor från Google Analytics via webbläsaren eller med hjälp av andra programvaror.

Den registrerade har dessutom möjlighet att göra invändningar mot Googles riktade annonsering genom att gå in på www.google.com/settings/ads från de webbläsare som han eller hon använder och göra önskade inställningar där.

För mer information och Googles sekretesspolicy, se https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/.

13. Integritetspolicy vid användning av Google-AdWords

Personuppgiftsansvarig har webbaserad annonstjänst från Google AdWords på denna webbplats. Google AdWords är en webbaserad annonseringstjänst som gör det möjligt för annonsörer att annonsera både i sökmotorresultaten från Google och i Googles nätverk. Med Google AdWords kan en annonsör förbestämma sökord som visar en annons i Googles sökmotorresultat endast när användaren hämtar ett nyckelordsrelevant sökresultat. I Googles nätverk sprids annonser på aktuella webbsidor med en automatisk algoritm och enligt fördefinierade sökord.

Google AdWords-tjänsterna erbjuds av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA

Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår webbplats genom att visa riktade annonser på tredje parts webbplatser och i sökmotorresultaten i Googles sökmotor och genom att visa externa annonser på vår webbplats.

Om den registrerade besöker vår webbplats via en Google-annons, placeras en så kallad konverteringskaka på hans eller hennes dator. Vad en ”kaka” är har redan beskrivits ovan. En konverteringskaka går ut efter trettio dagar och är inte avsedd för personlig identifiering. Genom konverteringskakan kan man, om kakan ännu inte har gått ut, dra slutsatser om huruvida vissa undersidor, till exempel kundvagnen i ett webbutikssystem har omdirigerats till vår hemsida. Tack vare konverteringskakan kan både vi och Google se om en registrerad, som blivit omdirigerad till vår webbplats från en AdWords-annons, har genererat intäkter, dvs. slutfört eller avbrutit ett köp.

Den information som samlas in med hjälp av konverteringskakan används av Google för att ta fram besöksstatistik till vår webbplats. Besöksstatistiken används sedan av oss för att ta reda på det totala antalet användare som har omdirigerats till oss via AdWords-annonser, så att vi kan bestämma framgången eller misslyckandet för varje AdWords-annons och optimera våra AdWords-annonser i framtiden. Varken vårt företag eller någon annan Google AdWords-annonsör får någon information från Google som kan identifiera den registrerade.

Konverteringskakan används för att lagra personrelaterade uppgifter, till exempel vilka webbplatser som den registrerade har besökt. Varje gång du besöker vår webbplats överförs dina personuppgifter, inklusive din IP-adress till en server hos Google i USA, där informationen lagras och analyseras. Google kan komma att överföra sådana personuppgifter som samlats in genom denna tekniska process till tredje part.

Den registrerade kan alltid förhindra användning av kakor genom att göra vissa inställningar på sin webbläsare och på så sätt permanent neka till inställningen av kakor. En sådan inställning i den registrerades webbläsare skulle också hindra Google från att spara en kaka på den registrerades dator. Dessutom finns det alltid möjlighet att ta bort sparade kakor från Google AdWords via webbläsaren eller med hjälp av andra programvaror.

Den registrerade har dessutom möjlighet att göra invändningar mot Googles riktade annonsering genom att gå in på www.google.com/settings/ads från de webbläsare som han eller hon använder och göra önskade inställningar där.

För mer information och Googles sekretesspolicy, se https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/.

14. Integritetspolicy vid användning av Jetpack för WordPress

Personuppgiftsansvarig har installerat Jetpack på denna webbplats. Jetpack är ett insticksprogram från WordPress, som erbjuder webbplatsoperatörer, som bygger på WordPress ytterligare funktioner. Bland annat ger Jetpack webbplatsoperatören en översikt över besökarna på webbplatsen. Genom att visa närstående inlägg och publikationer eller genom att man kan dela innehållet på webbplatsen är det också möjligt att öka antalet besökarna. Dessutom är säkerhetsfunktionerna integrerade i Jetpack, vilket gör att en webbplats med Jetpack är bättre skyddad mot en uttömmande nyckelprövning. Jetpack optimerar och påskyndar också uppladdningen av bilder som är integrerade i webbplatsen.

Jetpack insticksprogram för WordPress erbjuds av Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Företaget använder sig av spårningsteknik från Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack sparar en kaka på den registrerades dator. Vad en ”kaka” är har redan beskrivits ovan. Varje gång den registrerade går in på en sida på denna webbplats, som drivs av personuppgiftsansvarig, och där det finns ett Jetpack-verktyg, aktiveras webbläsaren på den registrerades dator automatiskt av Jetpack-funktionen för att hämta information från webbplatsen www.addthis.com. Som en del av denna tekniska process får Automattic kännedom om uppgifter som sedan kommer att användas för att sammanställa en översikt över webbplatsbesök. Den information som erhålls på detta sätt, används för att analysera beteendet hos den registrerade som besöker den personuppgiftsansvariges webbplats och utvärderas i syfte att optimera webbplatsen. Uppgifterna som samlas in via Jetpack-funktionen kommer inte att användas för att identifiera den registrerade, om inte den registrerade först har lämnat sitt uttryckliga samtycke. Uppgifterna kommer också att rapporteras till Quantcast som använder informationen för samma ändamål som Automattic.

Den registrerade kan alltid förhindra användning av kakor genom att göra vissa inställningar på sin webbläsare och på så sätt permanent neka till inställningen av kakor. En sådan inställning i den registrerades webbläsare skulle också hindra Automattic/Quantcast från att spara en kaka på den registrerades dator. Dessutom finns det alltid möjlighet att ta bort sparade kakor från Automattic via en webbläsare eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot och förhindra att data som genereras av Jetpack-kakan för att möjliggöra analys av hur denna webbplats används registreras och bearbetas av Automattic/Quantcast. I detta fall måste den registrerade klicka på opt-out-knappen i länken https://www.quantcast.com/opt-out/, som då sparar en opt-out-kaka på dennes dator. Opt-out-kakan som skapas i och med den registrerades invändning sparas på den dator som används av den registrerade. Om kakorna på den registrerades dator raderas efter invändning, måste den registrerade klicka på länken igen och hämta en ny opt-out-kaka.

Genom att välja opt-out-kakan är det dock möjligt att den personuppgiftsansvariges webbplats inte längre är fullt användbar för den registrerade.

Automattics tillämpliga sekretesspolicy finns på https://automattic.com/privacy/.

15. Integritetspolicy för användning av Shariff

Personuppgiftsansvarig har integrerat tjänsten Shariff på denna webbplats. Shariff-tjänsten tillhandahåller knappar till sociala medier som överensstämmer med bestämmelserna om uppgiftsskydd. Shariff har tagits fram för den tyska datortidskriften c't och publiceras via GitHub, Inc.

Komponentutvecklare är företaget GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

När en användare besöker en webbplats som har en knapp för sociala medier överför vanligtvis de knapplösningar som tillhandahålls av sociala nätverk redan personuppgifter till respektive nätverk. När man använder Shariff-funktionen överförs personuppgifter endast till sociala nätverk när besökaren på en webbplats aktivt aktiverar en av knapparna till sociala medier. Mer information om Shariff-funktionen finns att läsa i datatidskriften c't på http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Shariff-funktionen används dels för att skydda personuppgifter som tillhör användare som besöker vår webbplats och dels för att vi ska kunna integrera en knapplösning för sociala nätverk på denna webbplats.

För mer information och Githubs sekretesspolicy, se https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/.

16. Integritetspolicy för användning av HubSpot

På vår webbplats använder vi oss av Hubspot, ett tredjepartsföretag för marknadsautomatisering. Hubspot använder kakor som spårar din aktivitet på vår hemsida. Hubspot samlar också in information som tillhandahålls av webbläsaren, t.ex. varifrån besökarna kommer, IP-adresserna och upprepade besök. Besökarna förbli anonyma, såvida de inte har lämnat personuppgifter genom att skicka in ett formulär. Mer information om Hubspots kakor och hur de används finns i Hubspots sekretesspolicy på https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

17. Laglig behandling av personuppgifter

Art. 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen utgör den rättsliga grunden för behandling av personuppifter där vi inhämtar den registrerades samtycke för ett visst behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, vilket exempelvis är fallet vid sådan behandling som krävs för vi ska kunna leverera varor eller tillhandahålla andra tjänster eller utge ersättning, grundar sig uppgiftsbehandlingen på artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen. Detsamma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås, till exempel vid förfrågningar angående våra produkter eller tjänster. Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar vårt företag, såsom uppfyllande av skatteskyldigheter, grundar sig behandlingen på artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter krävas för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person. Det skulle exempelvis vara fallet om en besökare skadas i våra lokaler och hans eller hennes namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information skulle behöva vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då grundas uppgiftsbehandlingen på artikel 6.1 d i dataskyddsförordningen. Slutligen skulle uppgiftsbehandlingen även kunna grunda sig på artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. På denna rättsliga grund vilar sådan behandling som inte omfattas av någon av ovanstående lagliga grunder, om behandlingen är nödvändig för att skydda vårt företags eller tredje parts berättigade intressen, såvida inte den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre. Eftersom denna typ av behandling har omnämnts särskilt av EU-rättens lagstiftare har vi också särskild rätt att utföra sådan behandling. I detta hänseende ansåg lagstiftaren att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den registrerade är kund hos personuppgiftsansvarig (beaktandesats 47 andra meningen, dataskyddsförordningen).

18. Personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade intressen av behandlingen

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen är det vårt legitima intresse att bedriva vår verksamhet till gagn för alla våra anställda och våra aktieägare.

19. Lagringsperoden för personuppgifterna

Kriteriet för fastställande av lagringsperioden för personuppgifter utgör den aktuella lagstadgade förvaringstiden. Efter periodens utgång kommer motsvarande uppgifter att raderas rutinmässigt, om de inte längre behövs för att fullfölja eller ingå ett avtal.

20. Rättsliga eller avtalsmässiga bestämmelser för tillhandahållande av personuppgifter; nödvändighet för att ingå avtal; den registrerades skyldighet att lämna personuppgifter; möjliga konsekvenser om personuppgifterna inte tillhandahålls.

Vi hänvisar till att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs i lag (t.ex. skatteregler) eller kan härröra från avtalsbestämmelser (till exempel entreprenörsuppgifter). För att ett avtal ska kunna ingås kan det ibland bli nödvändigt att den registrerade lämnar personuppgifter till oss som sedan måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att ge oss personuppgifter när vårt företag ingår ett avtal med honom eller henne. Underlåtenhet att lämna personuppgifter skulle innebära att avtalet inte skulle kunna komma till stånd med den registrerade. Innan personuppgifter lämnas ut av den registrerade måste han eller hon kontakta någon av våra handläggare, som då i det enskilda fallet kommer att informera vederbörande om huruvida personuppgifterna krävs enligt lag eller enligt avtal eller behövs för att ingå avtal, om det föreligger någon skyldighet att tillhandahålla personuppgifter och vilka konsekvenserna skulle bli om personen ifråga inte lämnar personuppgifter.

21. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Som ett ansvarsmedvetet företag avstår vi från automatiskt beslutsfattande och profilering.

Denna integritetspolicy har tagits fram av generaldirektoratet för DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH , som fungerar som externt dataskyddsombud i Unterfranken, i samarbete med advokater för dataskydd hos advokatbyrån WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

 

22. LinkedIn Insight Tag: Byggsten för integritetspolicyn

Vi använder oss av marknadsföringsfunktionen (”LinkedIn Insight Tag”) på nätverket LinkedIn. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (”LinkedIn”)  Varje gång en av våra sidor med LinkedIn hämtas skapas en anslutning till LinkedIns servrar. LinkedIn informeras därefter om att du har besökt vår hemsida med ditt IP-nummer. Med hjälp av LinkedIn Insigight Tag kan vi framför allt analysera hur framgångsrika vår kampanjer har varit inom LinkedIn eller definiera målgrupper med denna användarinformation som grund för våra onlineerbjudanden. Om du är registrerad hos LinkedIn kan de med hjälp av din interaktion hänföra ditt användarkonto till våra onlineerbjudanden. När du klickar på LinkedIns ”Rekommendera”-knappen när du är inloggad på ditt LinkedIn-konto kan LinkedIn hänföra ditt användarkonto till vår hemsida.  Bearbetningen bygger på artikel 6 (1) lit. f DSGVO från det legitima intresset för riktad reklam och analysen av effekten och effektiviteten av denna reklam. LinkedIn är certifierat under Privacy Shield-överenskommelsen och garanterar därför att den europeiska dataskyddslagstiftningen uppfylls ( www.privacyshield.gov/participant; Du kan invända mot analysen av ditt användningsbeteende på LinkedIn likväl som visningen av intressebaserade rekommendationer på följande länk ("opt-out"): www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. För mer information om integritetsskydd på LinkedIn hittar du här: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Kontakt

Kardex Remstar-teamet lämnar gärna mer information:

 

 

Kardex Sverige AB

Fabriksgatan 7 

412 50 Göteborg

info.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600

 

Kontakta din lokala säljare:

Roogher Johansson
Säljare, Småland, Skåne och Blekinge
roogher.johansson(at)kardex.com
  +46 72 537 89 88

 

Johan Wingård
Säljare Södermanland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Närke, Uppland, Gästrikland, Stockholm, Östergötland, Gotland
johan.wingard(at)kardex.com
  +46 70 9171700

 

Mats Åberg
Säljare Västra Götland, Halland, Värmland
mats.aberg(at)kardex.com
  +46 70 2696841

 

 

Kontakta vår serviceavdelning:

Felanmälan Service & Support

Brådskande ärenden:

+ 46 31 106 600

Övriga ärenden:

service.remstar.se(at)kardex.com

 

Bengt Röckert

Servicekoordinator
service.remstar.se(at)kardex.com
  + 46 31 106 600 

 

Jonas Ottosson
Life Cycle Consultant
jonas.ottosson(at)kardex.com

  +46 70 297 91 30
 
OK